Skip to the content

Salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Gældende med mindre anden skriftlig aftale foreligger.

Worm ApS
Bakkegårdsvej 2 – 6
DK – 7900 Nykøbing Mors

Tel. + 45 97 72 01 77
Fax + 45 97 71 04 53

CVR: DK39708809

Tilbud og ordrebekræftelse

 1. Alle tilbud udarbejdet af Worm’s smede og maskinværksted, er med mindre andet er anført, gældende i 30
 2. Kun ordrer som vi skriftlig har accepteret er bindende for os
 3. Mundtlige aftalte ændringer i specifikationer af de beordrede dele, skal bekræftes skriftlig af os for at have gyldighed

Tegninger og beskrivelser

 1. Tegninger, forslag og beskrivelser er vor fortrolige ejendom og må ikke uden vor tilladelse kopieres, forelægges konkurrerende firmaer eller bringes til udførelse eller på anden måde offentliggøres.
 2. Tekniske data opført i vore kataloger og andre tryksager er ligesom tegninger og illustrationer ikke bindende, idet vi forbeholder os ret til at foretage ændringer.
 3. Tegninger og beskrivelser forbliver vores ejendom med mindre andet

Pris, forsendelse og forsikring

 1. Vi forbeholder os ret til prisændringer som følge af materialepriser, lønninger og andre omkostninger. Ud over de anførte priser beregnes moms og lignende afgifter efter gældende
 2. Forsendelse sker for købers regning og risiko. Forsikring tegnes af køber.

 Emballage

 1. Emballage betales af køber og tages ikke retur, med mindre andet er aftalt. Under hensyntagen til forsendelsesmetoden bestemmer vi emballagens

Levering

 1. Hvis der i stedet for et fast leveringstidspunkt er aftalt et leveringstidsrum, regnes dette fra den dag, enighed om alle detaljer vedrørende leverancen er opnået, herunder at køber har opfyldt de aftalte betalingsbetingelser, samt at evt. importtilladelse er opnået. Levering anses for sket på tidspunktet for overgivelse til fragtfører.
 2. Afsendelsestidspunktet opgives med forbehold over for strejke, lockout eller force majeure, herunder svigtende levering fra vore leverandørers side.
 3. Overskridelse af afsendelsestidspunktet giver ikke køber ret til annullering af ordrer eller til at nægte modtagelse af varer, ligesom køber heller ikke fritages for at overholde betalingsbetingelserne. Der ydes ingen erstatning for driftstab, tabt avance eller andre omkostninger på grund af forsinket levering.

Ejendomsforbehold

 1. Det solgte forbliver vor ejendom, indtil hele købesummen er betalt. Køber er indtil da forpligtet til at holde det leverede forsikret til fuld værdi.

Reklamationsret

 1. Der ydes et års reklamationsret for mangler ved det leverede

Betalingsfrist

 1. Betalingsfristen er 8 dage fra fakturadato med mindre andet konkret er

Erstatning

 1. Der ydes ikke erstatning for driftstab, tabt avance eller andre indirekte tab som følge af konstaterede mangler eller fejl ved det leverede.

Produktansvar

 1. Køberen skal holde Worm’s smede og maskinværksted skadesløs i den udstrækning, vi bliver pålagt ansvar overfor tredjemand for sådan skade og tab, som Worm’s Smede og maskinværksted efter punkt 18 og 19 ikke er ansvarlig for over for køberen.
 2. Worm’s smede og maskinværksted er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af materiellet:
  • På fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens materiellet er i køberens besiddelse,
  • På produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse som følge af materiellet forårsager.
 3. I intet tilfælde er Worm’s smede og maskinværksted ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre indirekte økonomiske tab
 4. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

Annullering

 1. Annullering af aftaler kan ikke ske uden vort

Værnetingsklausul

 1. Uoverensstemmelser mellem køber og Worm’s smede og maskinværksted, som ikke bilægges af forhandlingens vej, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København, og efter dansk

 

Udarbejdet d. 17. november 2016

Kan vi hjælpe?

Hvis du har spørgsmål til nogle af vore produkter eller services – eller ønsker du et tilbud fra os – så står vi parat til at hjælpe.